Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og Leveringsbetingelser for Ringside Rørleggerbedrift AS.


§ 1. Generelle bestemmelser
Disse betingelsene regulerer salg og leveranse av varer samt tjenester fra Ringside Rørleggerbedrift AS (heretter referert til som “Selger”) til både privatpersoner og profesjonelle kunder (heretter kalt “Kjøper”), med mindre annet er eksplisitt og skriftlig avtalt mellom partene. Disse betingelsene utgjør en integrert del av den samlede avtalen mellom Kjøper og Selger.


§ 2. Bestilling og avtaleinngåelse
Avtalen anses som juridisk bindende når Kjøper har innsendt en bestilling til Selger og mottatt ordrebekreftelse. En epost, sms eller muntlig bestilling vil være tilsvarende gyldig hvis den kan dokumenteres. Betaling av forskudd anses som en bekreftelse på at bindende avtale er inngått. Selger har rett til å avslå bestillinger fra enhver Kjøper som ikke oppfyller Selgers standarder for kredittverdighet.


§ 3. Priser og betalingsbetingelser
Priser angitt av Selger inkluderer gjeldende merverdiavgift, men utelukker leveringskostnader, med mindre annet er spesifisert. Merverdiavgiften vil kunne fremkomme som en egen post, nederst i tilbudet og fakturaen og ikke på linjenivå. Betaling må skje innen den betalingsfrist som er angitt på fakturaen utstedt av Selger. Hvis varen er ett kampanjeprodukt vil kampanjerabatten bortfalle dersom fristen ikke overholdes. Forsinket betaling medfører renteopptjening i samsvar med gjeldende lovgivning om renter ved forsinket betaling. Ved større oppdrag skal det avtales en betalingsplan og ett sluttoppgjør. Dersom disse fristene ikke overholdes, vil arbeidet bli stanset på Kjøpers regning og risiko.


§ 4. Levering, Forsinkelse og Force Majeure
Levering og henting av varer skjer til avtalt sted og tid. Forsinkelser forårsaket av forhold utenfor Selgers kontroll, inkludert, men ikke begrenset til force majeure-hendelser, forsinkelser hos leverandører mm medfører ikke ansvar for Selger. Kjøper vil bli informert om forsinkelsen og en ny leveringsdato vil bli avtalt. Ved henting av varer ifra Selgers lager er det Kjøper sitt ansvar å losse dette på bil eller henger. Eventuelle skader som påføres under slik lossing er Kjøper sitt ansvar helt og fullt. Lagerleie vil påløpe hvis varer som er bestilt ikke hentes innen fristen.


§ 5. Reklamasjon og garantiansvar
Kjøper er forpliktet til å undersøke varene umiddelbart ved mottak. Eventuelle reklamasjoner, feil eller mangler må rapporteres til Selger uten unødig forsinkelse. I tilfeller der montering utføres av tredjepart, er det montørens ansvar å vurdere produktets egnethet før installasjon basert på produktets monteringsanvisninger og FDV-dokumentasjon. Hvis det er klart at produktet ikke burde vært installert basert på disse dokumentene, frafaller Selgers ansvar. Det forutsettes at montøren setter seg inn i produktene før montering. Hvis montøren skulle trenge ytterligere opplysninger er det montørens ansvar å forespørre Selger om dette før montering. Selgers ansvar frafalles hvis dette ikke kan dokumenteres. Det kan ikke reklameres på varer eller tjenester som ikke er betalt i sin helhet. Selgers reklamasjonsansvar begrenser seg til produktet eller tjenesten og det gis ikke erstatning utover dette med mindre det er skriftlig avtalt på forhånd. Selger yter garantier som fastsatt i relevant lovgivning, med spesifikke garantitider for forskjellige produkter.


§ 6. Angre- og returrett
Kjøpere som handler via nettbutikk har en angrefrist på 14 dager i henhold til angrefristloven, forutsatt at varen returneres uåpnet og i original emballasje. Ikke lagerførte varer og- eller salgsvarer kan ikke returneres uten at dette er skriftlig avtalt på forhånd. Kjøper dekker returkostnadene. Varer kjøpt i fysisk butikk har ikke returrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven, med mindre annet er skriftlig avtalt. Eventuelle returgebyrer tilkommer.


§ 7. Utførelse av tjenester
Når Selger utfører håndverkstjenester, enten direkte eller gjennom underleverandører, skal det inngås en separat avtale som spesifikt regulerer utførelsen og garantier for det aktuelle prosjektet. Disse tjenestene er underlagt Håndverkertjenestelovens bestemmelser. Ved regningsarbeider faktureres kun hele timer og oppdraget anses ferdig når utførende har håndtert eventuelt avfall samt fylt ut lovpålagt dokumentasjon og eventuelt overført dette til Boligmappa Ved mindre oppdrag gjelder en minstepris som oppgis ved forespørsel.


§ 8. Tvisteløsning
Tvister relatert til disse betingelsene skal først forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. Dersom en minnelig løsning ikke oppnås, skal saken bringes inn for Oslo tingrett, som er avtalt verneting.


§ 9. Endringer i betingelsene
Selger forbeholder seg retten til å endre disse salgs- og leveringsbetingelsene uten forhåndsvarsel. Vesentlige endringer vil bli kommunisert til Kjøperne. Disse betingelsene er også tilgjengelige på Selgers hjemmeside for gjennomsyn.